Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 163/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

INFORMACJA

o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 30 listopada 2021 r., na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 163/1 o powierzchni 0,9023 ha, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 37 000,00 zł.

W wyznaczonym terminie dwie osoby wpłaciły wymagane wadium w kwocie 4 000,00 zł.

Do przetargu nie dopuszczono jednej osoby.

Do przetargu dopuszczono jednego uczestnika, który nie podniósł ceny wywoławczej o przynajmniej  jedno postąpienie.

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

Kietrz, dnia 30 listopada 2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 30.11.2021 r. do 08.12.2021 r.

 

Wersja XML