Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIX/437/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm. ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu u. 3 Maja 1, składającego się z jednego pomieszczenia o pow. użytkowej 3,66 m 2 , zlokalizowanego na działkach nr 1838, 1849, 46/7, stanowiących własność Gminy Kietrz oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowy lokal. W lokalu tym mieści się bankomat. § 2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości opisanej w §1. z dotychczasowym najemcą nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/437/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu..pdf

Wersja XML