Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIX/433/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m 2 powierzchni – 0,95 zł ,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,70 zł ,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni – 0,47 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2020 poz. 802 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m 2 powierzchni – 3,00 zł.

2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1m 2 powierzchni użytkowej – 0,86 zł ,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 23,00 zł ,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 11,40 zł ,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 4,80 zł ,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej – 7,55 zł ,

3) od budowli: a) wykorzystywanych bezpośrednio do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 1 %,
b) pozostałych od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2 %.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc Uchwała Nr XXV/293/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/433/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Wersja XML