Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIX/431/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz § 9 uchwały Nr XVIII/228/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2020 r. w prawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Tomasza Apostoła w Kietrzu w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na remont kaplicy cmentarnej pw. Św. Krzyża w Kietrzu. 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Parafią Rzymsko-Katolicką św. Tomasza Apostoła w Kietrzu.
3. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec


.

PDF   Uchwała Nr XXXIX/431/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf

Wersja XML