Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIX/429/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/304/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się plan dochodów Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2) Zmienia się plan wydatków Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.
3) Zmienia się wysokość deficytu budżetu na kwotę 4 197 071,57 zł, który sfinansowany będzie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 931,33 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 192 140,24 zł.
4) Zmienia się wysokość przychodów Gminy Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.
6) Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/304/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kietrz na 2021 rok wynosi:
1) Dochody: 60 591 637,69 zł.
2) Wydatki : 64 788 709,26 zł.
3) Przychody: 5 202 071,57 zł.
4) Rozchody: 1 005 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec


.

 

PDF   Uchwała Nr XXXIX/429/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXXIX/429/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXXIX/429/2021.docx

DOCXZałącznik nr 3 XXXIX/429/2021.docx

DOCXZałącznik nr 4 XXXIX/429/2021.docx

DOCXZałącznik nr 5 XXXIX/429/2021.docx

Wersja XML