Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIX/426/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, poz. 784, poz. 922 i poz. 1873) oraz w związku z uchwałą Nr XVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, zmienioną uchwałą Nr XX/240/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXI/250/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Rozdział 1.Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, zwany w dalszej części uchwały planem, obejmuje obszar w granicach określonych uchwałą Nr XVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XX/240/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXI/250/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. 2. Plan składa się z tekstu planu, który stanowi treść uchwały oraz rysunku planu sporządzonego na mapie zasadniczej, w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zawierającego wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz.
3. Pozostałymi załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3,
3) dane przestrzenne o obiekcie, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. 1. Przedmiot planu stanowią ustalenia wyrażone w postaci: 1) ustaleń tekstowych stanowiących treść niniejszej uchwały, zawartą w rozdziałach:
2) ustaleń graficznych, na rysunku planu, określających:
a) granicę obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe identyfikujące tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczające ich podstawowe przeznaczenie (poprzedzone, w ustaleniach uchwały oraz na rysunku planu, numerem, o ile są ustalone w liczbie większej niż 1):
1 ITO – teren infrastruktury technicznej – gospodarowania odpadami,
2 KDZ – teren drogi publicznej klasy Z – zbiorcza,
3 R – tereny rolnicze,


d) linie zabudowy nieprzekraczalne,

e) granicę strefy ochronnej wokół terenu infrastruktury technicznej – gospodarowania odpadami,

f) granice strefy „OW” obserwacji archeologicznej,

g) oznaczenie wymiarowania szerokości w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy Z – zbiorcza,

h) oznaczenie wymiarowania odległości linii zabudowy nieprzekraczalnych od linii rozgraniczających teren drogi publicznej klasy Z – zbiorcza.


2. W planie uwzględniono, na podstawie przepisów odrębnych, zabytek – stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych (nr rej. A-34/65).
3. Obszar objęty planem jest położony w całości w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 141.
4. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne pełnią funkcję oznaczeń informacyjnych: oznaczenie zabytków – stanowisk archeologicznych o określonej lokalizacji, nie wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego, z numerem stanowiska.
5. Ze względu na brak występowania problematyki wyszczególnionej w punktach 1 ÷ 4, nie określa się w obszarze objętym planem w formie ustaleń:
1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (nie występują obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3. 1. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest mowa o: 1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu; 2) terenie – należy przez to rozumieć teren o ustalonym w planie przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 3) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa i zajmuje 50% lub ponad 50% powierzchni całkowitych wszystkich obiektów budowlanych w granicach poszczególnych działek budowlanych; 4) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na działce budowlanej na warunkach określonych w planie; 5) przynależnym zagospodarowaniu terenu – należy przez to rozumieć, iż w granicach danej działki budowlanej lub danego terenu ustala się możliwość realizacji: a) komunikacji wewnętrznej, miejsc przeznaczonych do parkowania,

b) zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej,

c) budowli terenowych ziemnych takich jak nasypy, wały,

d) sieci infrastruktury technicznej,

e) urządzeń ochrony przeciwpożarowej;


6) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne na rysunku planu, którego nie mogą przekraczać nadziemne części obiektów budowlanych, z wyłączeniem elementów obiektów budowlanych, określonych w planie; 7) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć: a) wysokość budynków,

b) wysokość budowli, mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie budowli do najwyżej położonej części tej budowli;


8) zabudowie towarzyszącej – należy przez to rozumieć zabudowę stanowiącą budynki zaplecza administracyjno – socjalnego, zaplecza technologicznego (w szczególności związane z magazynowaniem, sortowaniem, przetwarzaniem odpadów), budynki gospodarcze, budynki garaży, ponadto wiaty, dopuszczoną na danym terenie o ustalonym przeznaczeniu podstawowym, z racji służebnej roli w stosunku do funkcji określonej w ramach przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego; 9) dachu pochyłym – należy przez to rozumieć dach jednospadowy lub dwuspadowy lub wielospadowy; 10) sieciach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe, przewody kanalizacyjne (sanitarne, deszczowe), przewody elektroenergetyczne, przewody gazowe, przewody ciepłownicze, przewody teletechniczne, ponadto inne przewody, w szczególności telewizji kablowej, sygnalizacyjne, alarmowe, w szczególności monitorujące teren infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami – wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi związanymi z nimi technologicznie, niezbędnymi do ich funkcjonowania; 11) komunikacji wewnętrznej – należy przez to rozumieć rozwiązania mające na celu polepszenie komunikacji w obszarze objętym planem, w szczególności służące użytkownikom obiektów lub obsłudze prowadzonej działalności takie jak: dojście, dojazd, plac manewrowy, podjazd, a także ścieżka rowerowa, ścieżka piesza; 12) pas zieleni otaczającej składowisko odpadów – należy przez to rozumieć pas zieleni o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, o minimum 50% składzie zimozielonych gatunków drzew i krzewów; 13) gospodarowaniu odpadami – n ależy przez to rozumieć gospodarowanie odpadami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach; 14) terenie infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami – należy przez to rozumieć teren gospodarowania odpadami w ramach składowiska odpadów komunalnych i Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu posiadających status Instalacji Komunalnej w Południowo Wschodnim Regionie Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego; 15) kogeneracji – należy przez to rozumieć kogenerację, o której mowa w art. 3 pkt 33 ustawy Prawo energetyczne; 16) istniejące kontenery – należy przez to rozumieć pojedynczy kontener, zespół kontenerów istniejące na terenie oznaczonym symbolem ITO przed dniem wejścia niniejszego planu w życie.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1, definicje i określenia należy rozumieć zgodnie z ich brzmieniem ustalonym w przepisach prawa lub w przypadku braku ich ustawowych definicji, zgodnie z ich potocznym brzmieniem.

Rozdział 2.Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna iminimalna intensywności zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy wodniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udziału procentowy powierzchni biologicznie czynnej wodniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczby miejsc do parkowania, wtym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych wkartę parkingową isposób ich realizacji oraz gabaryty obiektów
§ 4. 1. Teren wydzielony liniami rozgraniczającymi może być zagospodarowany wyłącznie na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub łącznie na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym zgodnie z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż zagospodarowanie na cele zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym nie może zaistnieć samodzielnie. 2. Każdorazowo, w ramach terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, może zaistnieć, w tym wyprzedzająco w stosunku do przeznaczenia podstawowego, przynależne zagospodarowanie terenu, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.
§ 5. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren gospodarowania odpadami i oznacza symbolem ITO . 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura techniczna – gospodarowanie odpadami;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia kogeneracyjne,

b) zabudowa towarzysząca;


3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 1,

b) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 70%,

c) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 30%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania – nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na 4 zatrudnionych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z ustaleniami §14 ust. 2,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, garaże,

f) wysokość budynków, w tym magazynów, wysokość wiat – nie więcej niż 10,00 m,

g) geometria dachów – płaski o kącie nachylenia połaci dachu do 12°, pochyły o kącie nachylenia połaci dachu do 45°.


§ 6. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi teren drogi publicznej klasy Z – zbiorcza i oznacza symbolem KDZ . 2. Dla terenu, o których mowa w ust 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy Z – zbiorcza;
2) przeznaczenie uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej nie związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu oraz z potrzebami zarządzania drogą;
3) szerokość w liniach rozgraniczających (w obszarze objętym planem), zgodnie z rysunkiem planu od 16,00 m do 20,00 m, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających – 16,00 m.

§ 7. 1. Wydziela się, na rysunku planu, liniami rozgraniczającymi tereny rolnicze i oznacza symbolami 1 R, 2 R . 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i 4:
1) przeznaczenie podstawowe – rolnicze;
2) przeznaczenie uzupełniające – obiekty budowlane produkcji i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,
3) możliwość realizacji w ramach przynależnego zagospodarowania terenu:
a) urządzeń zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi oraz innych urządzeń i przewodów w ramach sieci infrastruktury technicznej (nie wymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze),

b) urządzeń ochrony przeciwpożarowej,

c) dojazdów w ramach komunikacji wewnętrznej (nie wymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze),

d) miejsc do parkowania w sytuacji realizacji obiektów budowlanych produkcji i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych na wydzielonych działkach budowlanych;


4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
a) w sytuacji realizacji obiektów budowlanych, w ramach infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej na wydzielonych działkach budowlanych:
1 intensywność zabudowy nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,9,

2 powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 5%,

3 powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 90%,

4 wysokość budynków realizowanych w ramach sieci infrastruktury technicznej – nie więcej niż 6,00 m,

5 geometria dachów – płaski o kącie nachylenia połaci dachu do 12°, pochyły o kącie nachylenia połaci dachu do 45º;b) w sytuacji realizacji obiektów budowlanych produkcji i obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych na wydzielonych działkach budowlanych: intensywność zabudowy nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 1, powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 40%, powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 40%, minimalna liczba miejsc do parkowania – nie mniej niż 2 miejsca na 4 zatrudnionych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z ustaleniami § 14 ust. 2, sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania, wysokość budynków – nie więcej niż 12,00 m, wysokość wiat – nie więcej niż 10,00 m, geometria dachu – płaski o kącie nachylenia połaci dachu do 12°, pochyły o kącie nachylenia połaci dachu do 45º.


Rozdział 3.Zasady ochrony ikształtowania ładu przestrzennego, sposób usytuowania obiektów budowlanych wstosunku do drogi
§ 8. Dla obszaru objętego planem ustala się:
1) w zakresie sposobu usytuowania obiektów budowlanych wyznacza się linie zabudowy nieprzekraczalne, oznaczone na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 2:
a) na terenach oznaczonych symbolami 1 R i 2 R , w odległościach w przedziale od 12,20 m do 17,50 m, liczonych od linii rozgraniczających teren oznaczony symbolem KDZ , przy czym odległości 12,20 m i 17,50 m oraz dodatkowo odległości 16,20 m i 14,90 m (mieszczące się w przedziale od 12,20 m do 17,50 m) zostały zwymiarowane na rysunku planu,
b) na terenie oznaczonym symbolem ITO , w odległościach w przedziale od 2,20 m do 6,40 m liczonych od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem KDZ , przy czym odległości 2,20 m i 6,40 m zostały zwymiarowane na rysunku planu;

2) linie zabudowy, o których mowa w pkt 1 nie obejmują elementów obiektów budowlanych znajdujących się pod powierzchnią terenu lub których części wystają ponad poziom terenu nie więcej niż 0,5 m;
3) pomiędzy linią zabudowy nieprzekraczalną, a linią rozgraniczającą teren oznaczony symbolem ITO dopuszcza się realizację przynależnego zagospodarowania terenu; 4) pomiędzy linią zabudowy nieprzekraczalną, a linią rozgraniczającą teren oznaczony symbolem ITO dopuszcza się zachowanie istniejących kontenerów; 5) pomiędzy liniami zabudowy nieprzekraczalnymi, a liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami 1 R i 2 R dopuszcza się realizacje przynależnego zagospodarowania terenu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3.
Rozdział 4.Zasady ochrony środowiska, przyrody ikrajobrazu, zasady kształtowania krajobrazu
§ 9. 1. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami, oznaczonego symbolem ITO mają zastosowanie przepisy ustawy o odpadach oraz przepisy ustanowione na podstawie delegacji ustawy o odpadach, w szczególności w zakresie: 1) stosowania systemów izolujących podłoże składowania odpadów w celu zabezpieczenia przed migracją odcieków, jako uzupełnienie bariery geologicznej;
2) stosowania systemu drenażu wód odciekowych ze składowiska odpadów, instalacji do gromadzenia wód odciekowych, zagospodarowania wód odciekowych;
3) stosowania instalacji do odprowadzania gazu ze składowiska odpadów;
4) prowadzenia monitoringu jakości wód podziemnych;
5) prowadzenia monitoringu wód odciekowych;
6) minimalnej szerokości pasa zieleni otaczającej składowisko odpadów;
7) zasad eksploatacji składowiska.

2. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla rolnictwa, oznaczonych symbolami 1 R i 2 R (w tym położonych w ramach strefy, o której mowa § 11 ust. 3) nakazuje się: 1) hermetyzację procesów produkcyjnych;
2) hermetyzację magazynowania pasz i załadunku do silosów zbożowych;
3) w systemie wentylacji pomieszczeń inwentarskich i magazynowych stosowanie urządzeń eliminujących odory, w szczególności biofiltry, filtry odorów, wentylację z recyrkulacją;
4) magazynowanie pomiotu (odchodów zwierzęcych) w pomieszczeniach magazynowych.

3. Dla obszaru objętego planem ustala się maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 15 m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, oraz z zastrzeżeniem ustaleń dla poszczególnych terenów w zakresie wysokości budynków, w tym magazynów, wysokości wiat.

Rozdział 5.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytków, wtym krajobrazów kulturowych
§ 10. 1. W obszarze objętym planem, zabytek – stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych, chronione na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zostało oznaczone na rysunku planu, zgodnie z poniższym wykazem:

AZP Miejscowość, nr stanowiska Lokalizacja Typ stanowiska Chronologia Nr rejestru zabytków
103-37 1 działka nr 17/2 cmentarzysko ciałopalne paleolit górny, kultura łużycka (IV-V okres epoki brązu) A-34/65

 

2. W obszarze objętym planem, dla ochrony zabytków – stanowisk archeologicznych o określonej lokalizacji (nie wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych), wskazanych na rysunku planu, ustala się granice strefy „OW” obserwacji archeologicznych.
3. Granice strefy, o której mowa w ust. 2, obejmują każdorazowo obszar, zgodnie z rysunkiem planu, w którym mieści się stanowisko archeologiczne o określonej lokalizacji, zgodnie z poniższym wykazem:

 

Poz. AZP nr stanowiska Lokalizacja stanowiska Chronologia
1. 103-38 7 a Rozumicami ślad osadnictwa paleolit
2. 103-38 8 położone na wzniesieniach leżących na południe od wsi pracownia krzemieniarska późny paleolit
3. 103-38 53 działka nr 34/2 ślad osadnictwa epoka kamienia
4. 103-38 58 działka nr 34/2 ślad osadnictwa prehistoria
        ślad osadnictwa epoka kamienia
5. 103-37 62 działka nr 17/3 ślad osadnictwa epoka kamienia

 

 

 

4. W granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej, w sytuacji prowadzenia robót budowlanych, każdorazowo, mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Rozdział 6.Granice isposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów
§ 11. 1. Obszar objęty planem położony jest w całości w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 141 – ochronę wód podziemnych uwzględniają ustalenia § 9 ust. 1 i 2. 2. W obszarze objętym planem nie występują ustanowione strefy ochronne ujęć wody ani obszary ochronne zbiorników śródlądowych.
3. W obszarze objętym planem ustala się granicę strefy ochronnej wokół terenu oznaczonego symbolem ITO o szerokości 300,00 m, liczonej od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem ITO . 4. W strefie, o której mowa w ust. 3 ustala się zakaz realizacji budynków mieszkalnych.

Rozdział 7.Szczegółowe zasady iwarunki scalania ipodziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 12. 1. W obszarze objętym planem nie ustala się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 2. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, w ramach terenu oznaczonego symbolem ITO , ustala się konieczność spełnienia łącznie następujących warunków, z zastrzeżeniem ust. 3: 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 500 m²;
2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki – 20,00 m;
3) kąt położenia granic nowo wydzielanej działki w stosunku do pasa drogowego drogi publicznej klasy Z – zbiorcza, oznaczonej symbolem KDZ , w przedziale 0°÷ 90°.
3. Dla nowo wydzielonej działki z przeznaczeniem dla sieci infrastruktury technicznej, ustala się minimalną powierzchnię działki nie mniejszą niż 1 m², szerokość frontu działki nie mniejszą niż 1,00 m, kąt położenia frontu nowo wydzielonej działki zgodnie z ust. 2 pkt 3.

Rozdział 8.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia wich użytkowaniu, wtym zakaz zabudowy
§ 13. 1. W obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji elektrowni wiatrowych. 2. Prowadzenie gospodarki odpadami ustala się w sposób zgodny z przepisami o odpadach, o ochronie środowiska oraz utrzymaniu czystości i porządku, obowiązującymi w gminie.

Rozdział 9.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemów komunikacji iinfrastruktury technicznej
§ 14. 1. Ustala się powiązanie komunikacji wewnętrznej terenów oznaczonych symbolami ITO , 1 R , 2 R z układem zewnętrznym dróg publicznych, poprzez drogę publiczną klasy Z – zbiorcza, oznaczoną symbolem KDZ . 2. W zakresie ustalonych wymagań odnośnie miejsc do parkowania obowiązuje zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:
1) 1 miejsce (stanowisko) jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi ogólnie od 6 do 15;
2) 2 miejsca (stanowiska), jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi ogólnie od 16 do 40.

§ 15. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się obsługę w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę, uwzględniające potrzebę ochrony przeciwpożarowej, na zasadach:
a) w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej (przewodów wodociągowych wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi),

b) zaopatrzenie w wodę z SUW w Kietrzu, usytuowanej poza granicami obszaru objętego planem, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się wykorzystanie innych źródeł zaopatrzenia w wodę;


2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na zasadach:
a) odprowadzanie ścieków bytowych, przemysłowych z terenu oznaczonego symbolem ITO do lokalnej oczyszczalni ścieków w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej (przewodów kanalizacyjnych wraz z wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi), usytuowanej w ramach terenu oznaczonego symbolem ITO ,
b) dopuszcza się odprowadzanie ścieków, o których mowa w lit. a, do oczyszczalni ścieków, usytuowanej poza granicami obszaru objętego planem,

c) dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do bezodpływowego szczelnego zbiornika na ścieki i wywóz do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem objętym planem, w szczególności do oczyszczalni ścieków w Kietrzu,

d) dopuszcza się odprowadzanie ścieków przemysłowych do bezodpływowych szczelnych zbiorników (bezodpływowego szczelnego zbiornika) na ścieki i wywóz do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem objętym planem, w szczególności do oczyszczalni ścieków w Raciborzu;

e) oczyszczanie ścieków powstających na skutek prowadzenia działalności rolniczej, pozwalające na ich wykorzystanie rolnicze,

f) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez układ sieci infrastruktury technicznej (przewodów kanalizacyjnych wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi) do odbiorników – cieków powierzchniowych, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1,

g) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1;


3) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasadach:
a) w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej (przewodów elektroenergetycznych, w tym 20kV wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi),

b) zasilanie z GPZ 110/15kV, usytuowanego poza granicami obszaru objętego planem, na zasadach ustalonych w przepisach prawa energetycznego,

c) dopuszcza się zasilanie z własnego źródła wytwarzania energii;


4) zaopatrzenie w gaz na zasadach:
a) w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej (przewodów gazowych wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi),

b) zasilanie ze stacji redukcyjno – pomiarowej SRP I° Kietrz, położonej poza obszarem objętym planem, na zasadach ustalonych w przepisach prawa energetycznego, z zastrzeżeniem lit. c,

c) dopuszcza się zasilanie gazem bezprzewodowym;


5) zaopatrzenie w ciepło na zasadach:
a) w oparciu o układ sieci infrastruktury technicznej (przewodów ciepłowniczych wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi),

b) dopuszcza się zaopatrzenie z własnego źródła wytwarzania energii;


6) telekomunikacji na zasadach – w oparciu o przewody teletechniczne wraz z urządzeniami i obiektami budowlanymi, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 2ndW obszarze objętym planem, dopuszcza się budowę, przebudowę sieci infrastruktury technicznej, na zasadach:
1) przy zachowaniu ciągłości systemów zaopatrzenia w poszczególne media;
2) w parametrach niezbędnych dla prawidłowego uzbrojenia terenów oraz w sposób umożliwiający wykorzystanie terenów objętych planem zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rozdział 10.Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, októrej mowa wart.36ust.4ustawy
§ 16. Ustala się stawkę procentową, służącą do ustalania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem w wysokości 30%.

Rozdział 11.Ustalenia końcowe
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 18. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIX/426/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23-11-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław.pdf

DOCXUzasadnienie XXXIX/426/2021.docx

PDFZalacznik1 XXXIX/426/2021.pdf

DOCXZałącznik nr 2 XXXIX/426/2021.docx

DOCXZałącznik nr 3 XXXIX/426/2021.docx

Wersja XML