Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXVIII/424/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, poz. 784 i poz. 922), na wniosek Burmistrza Kietrza,

§ 1. 1. Przystąpić do sporządzenia – w trybie nowelizacji – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11.07.2017r., poz. 1925) z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego (opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. poz. 2072), obowiązującego z późniejszą zmianą (uchwała Nr LI/467/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta K ietrz, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1925 z dnia 11 lipca 2017 r.) w zakresie treści § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 lit. b. 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny w skali 1:2 000, przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany planu, o którym mowa w ust. 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/424/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiasta Kietrz.pdf

PDFZalacznik1 XXXVIII/424/2021.pdf

Wersja XML