Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXVIII/422/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 25 ust. 2 w zw. z art.23 ust.1 pkt 7 oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm)

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Kietrzu, składającej się z działek, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 2526 k.m.9 o pow. 0.0572 ha i 2527 k.m.9 o pow. 0.6251 ha , zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00029768/7 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXXVIII/422/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-10-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.pdf

Wersja XML