Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz

 

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu:

 

w dniu 21 października 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kietrzu, przy ul. 3 Maja nr 1   przeprowadzony został III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 5, znajdującego się na III kondygnacji budynku mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17 i 19, klatka 17 (na poddaszu), na  działkach gruntu nr 1745 i 1746 k.m.5 o powierzchni  0,2837 ha, obręb Kietrz, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00040962/0, stanowiących własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewydzielonych dotychczas na odrębną własność lokali mieszkalnych, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 5 wynosiła 23 000,00 zł.

Do przetargu zostali dopuszczeni dwaj oferenci, którzy wpłacili wadium.

Nie było osób niedopuszczonych.

Nabywcą nieruchomości za cenę 23 230,-zł został Pan Krzysztof Bialik.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza

 

 

Kietrz, dn. 28 października 2021 r.

 

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 28.10.2021 r. do 04.11.2021 r.

 

 

Wersja XML