Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 149.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 26 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 26 października 2021 roku

 

w sprawie wykazania nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do zbycia w formie aportu przez Gminę Kietrz na rzecz  P. K. Hydrokan Spółka z o.o. w Kietrzu, położonej w Kietrzu przy ul. Okrzei – Wojska Polskiego.

             Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 4 ust. 3b, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), atr.29a ust.1 ustawy z dnia 11  marca 2004  r.  o podatku od towarów i usług (tekst jedn.  Dz.U. z 2021r., poz.685 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2021. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza, uchwały nr XXXVII/416/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do P.K. ”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy   ul. Okrzei -Wojska Polskiego, zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 140.A.2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie wniesienia w formie aportu przez Gminę Kietrz do P. K. Hydrokan Spółka z o.o. w Kietrzu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Okrzei – Wojska Polskiego.

  Burmistrz Kietrza zarządza co następuje:

  1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w działek stanowiących własność Gminy Kietrz, przeznaczonych do zbycia w formie aportu przez Gminę Kietrz na rzecz P.K. Hydrokan spółkę z o.o. w Kietrzu, w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku wielorodzinnego z lokalami  na wynajem, które powiększą zasób mieszkaniowy Gminy Kietrz..

Oznaczenie nieruchomości

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania. przestrzennego miasta Kietrz

Wartość nieruchomości

(łącznie)

udziały objęte przez gminę Kietrz każdy po 500,- zł

Działka nr 1953/1                          o  pow.  0,3375 ha 

Działka nr 1953/2         o  pow.  0,0936 ha

łącznie o pow. 0.4311 ha

k.m.17 obręb Kietrz  Księga wieczysta            nr OP1G/00041050/1

Kietrz                               

ul. Okrzei  

i  

ul. Wojska Polskiego

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach. Działki nieogrodzone porośnięte kilkoma drzewami, obecnie pełniące funkcję zieleni parkowej i ogólnodostępnego parkingu o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość ma dostęp do drogi  publicznej- ulicy Okrzei i Wojska Polskiego oraz uzbrojenia w pasie drogowym tj. sieci :  wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przez teren działki nr 1953/1 przebiega linia elektroenergetyczna oznaczona symbolem eW. Wg ewidencji gruntów  działki sklasyfikowane są jako (Bz) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej oznaczone symbolem 18MWU. Tereny miejsc  do parkowania, garaży oznaczone symbolem 8KS. Strefa ochrony konserwatorskiej ”B”

304 000, -zł

 

(słownie: trzysta

 cztery tysiące złotych 00/100)

powiększona zostanie o podatek VAT

w wysokości

 69 920,- zł

608

2.  Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl i www.kietrz.pl, a informację o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

3. Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów /art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2/, upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

Wersja XML