Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek nr 116/4, 117/5, 117/6, położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Kietrz dn. 25.10.2021r.

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych

działek nr 116/4, 117/5, 117/6, położonych w Nasiedlu stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

lp.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

Obręb, k.m.

 

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Kietrz.

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 1.  

 

Nasiedle

OP1G/

00021163/0

i

OP1G

/00027950/6

 

k.m.4,

Obręb 0009    Nasiedle,

 

116/4, 

117/5,

oraz

117/6

 

o łącznej pow.

3923

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Nieruchomość przeznaczona pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi projektowane, oznaczone symbolem Pp, składy, magazyny i usługi ukształtowane i projektowane, na których mogą być rozmieszczone urządzenia (instalacje) fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100kW, na rysunku oznaczone symbolem GOS, granice strefy ochronnej GSO, a także funkcję rolniczą (upraw polowych, łąk i pastwisk, upraw ogrodniczych), oznaczonych symbolem R,

 

126 000,-

(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)

 

 

 

12 600,-

do  

24.11.2021r.

 

30 listopada 2021r.

godz. 11:00

 

 1. Przetarg odbędzie się 30 listopada 2021r.godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25, poziom III,
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2020, poz.1990 z póż.zm/ upłynął 22.10.2021 r.
 3. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości, ustalona w wyniku przetargu jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm./

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

 1. Wadium:
 2. 1.Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia 24 listopada 2021r.
 3. 2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać, kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na zbycie określonej działki.
 4. 3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   
 5. 4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.
 6. Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości”

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.strona główna bip.kietrz.pl -  „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

 1. Zagospodarowanie nieruchomości:

       Ściśle według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz.

 1. Dodatkowe informacje o przetargu.
 2. 1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
 3. 2. Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,
 4. 3. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,
 5. 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania,  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,
 6. 5. Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 7. 6. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.strona główna bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” -przetargi-ogłoszenia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz   www.przetargi-gctrader.pl
 8. Informacje dotyczące sprzedawanych działek.

8.1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone do sprzedaży położone są w Nasiedlu, gminie Kietrz w otoczeniu terenów mieszkaniowych i rolniczych. Działki o numerach 116/4, 117/5, 117/6, sąsiadują ze sobą. Działka nr 117/5 graniczy z działką nr 118/1, na której usytuowany jest obiekt przepompowni wody. Na działce nr 117/6 znajdują się ruiny budynku w złym stanie technicznym, nie przedstawiającym żadnej wartości rynkowej. Komunikacja z drogą publiczną ul. Bohaterów, odbywa się drogą wewnętrzną transportu rolnego oznaczoną działką nr 676. Teren jest niezagospodarowany, porośnięty w części drzewami i krzewami. W pobliżu działek znajduje się sieć wodociągowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży. Wg ewidencji gruntów ww. działki oznaczone są symbolem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). 

 8.2. Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r.,poz.1990 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj.: Dz.U. z 2014 poz.1490 z późn.zm./

DOCXI. PRZETARG _ dz nr 116_4,117_5,117_5 Nasiedle.docx
ODTdz. nr 116-4, 117-5,117-6 Nasiedle_ zgłoszenie.odt
DOCREGULAMIN przetargów.doc
DOCPelnomocnictwo wzór.doc
JPEGNasiedle 116_4, 117_5 ,117_6_.jpeg
JPEGdziałki 116_4, 117_5, 117_6 Nasiedle.jpeg
 

Wersja XML