Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 163/1 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Kietrz, dnia 25 października 2021r.

Burmistrz Kietrza

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nr 163/1 położonej w Ściborzycach Wielkich,

stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

lp.

Położenie nieruchomości:

 ulica,

księga wieczysta

Obręb, k.m.

 

Nr działki,

 

Powierzchnia

m2

Przeznaczenie nieruchomości

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Kietrz.

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

Termin przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 1.  

 

Ściborzyce Wielkie

OP1G

/00021167/8

 

k.m.3,

Obręb 0010    Ściborzyce Wielkie,

 

163/1

 

9023

Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia  18 grudnia 2014 r.

Nieruchomość przeznaczona pod funkcje  lasów na rysunku oznaczone symbolem ZL, tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze) na rysunku oznaczone symbolem R, zabudowy usługowe projektowane, na rysunku oznaczone symbolem Up

 

37 000,-

(słownie: trzydzieści  siedem tysięcy złotych 00/100)

 

 

 

4 000,-

do  

23.11.2021r.

 

30 listopada 2021r.

godz. 12:00

 1. Przetarg odbędzie się 30 listopada 2021r.godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25
 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2020, poz.1990 z póż.zm/ upłynął 22.10.2021 r..
 3. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości, ustalona w wyniku przetargu jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm./

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży

 1. Wadium:
 2. 1.Wadium w wysokości i terminie  określonym w tabeli należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia 23.11.2021r..
 3. 2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału  w przetargu  na zbycie określonej  działki.
 4. 3.W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   
 5. 4.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.                                                                                                   
 6. Uczestnictwo w przetargu:
 7. 1. Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także  polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.bip.kietrz.pl - „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości”

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

 Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.strona główna bip.kietrz.pl -  „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.                                                          

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

5.4.Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6. Zagospodarowanie nieruchomości:

            Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz

7.Dodatkowe informacje o przetargu. .

7.1. Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

7.2..Koszty związane z nabyciem prawa własności oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, ponosi nabywca,

7.3.Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu,

7.4.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl  „MENU PRZEDMIOTOWE”   w zakładce „Nieruchomości – przetargi – ogłoszenia i na stronie   Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl

8.Informacje dotyczące sprzedawanej działki.

8.1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona ewidencyjnie działką nr 163/1, położona w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo oraz granicy czeskiej. Teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami. Działka ma nieregularny kształt oraz średnią możliwość zagospodarowania. Komunikacja z drogą publiczną, działką nr 153 odbywa się za pośrednictwem drogi transportu rolnego. Aktualnie działka objęta dzierżawą na rzecz osoby fizycznej, na czas nieoznaczony, na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2019r.  Wg ewidencji gruntów i budynków działka stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RIVb).

8.2. Działka opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń, za wyjątkiem wspomnianej umowy dzierżawy.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r.,poz.1990 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.: Dz.U. z 2014 poz.1490 z późn.zm./

DOCXI. PRZETARG _ dz. nr 163_1_Ściborzyce Wielkie.docx
ODTdz. 163-1 Ściborzyce Wielkie_ zgłoszenie.odt
DOCREGULAMIN przetargów.doc
DOCPelnomocnictwo wzór.doc
JPEGzdjęcie 163-1 Ściborzyce Wielkie.jpeg
JPEGzdjęcie- działka nr 163-1 Ściborzyce Wielkie.jpeg
 

Wersja XML