Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 143.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 143.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 14 października 2021 r.

 

w sprawie warunków pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż niezabudowanej działki nr 314/3, położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) art.25 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z  2020 r., poz.1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXXIV/399/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości nr 314/3, położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Rozumicach, ewidencyjnie oznaczonej nr 314/3 k.m.3 o powierzchni 0,2321 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021170/2 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 63 000,-, (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100)                         

3.  Ustalam wadium w wysokości 6 500,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego     w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia  o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  143.A.2021

 Burmistrza Kietrza z dnia 14.10.2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2021, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

Działka nr 314/3 k.m.3, obręb Rozumice o powierzchni 0.2321 ha, położona w Rozumicachzapisana w księdze wieczystej OP1G/00021170/2 Sądu  Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, oraz terenów użytkowanych rolniczo. Ukształtowanie terenu – płaskie o nieznacznych deniwelacjach,  Przy granicy  północnej porośnięta kilkoma drzewami i krzewami, aktualnie objęta dzierżawą na rzecz osoby fizycznej na czas nieoznaczony na podstawie umowy z dnia 25 lutego 2020 r. Nieruchomość jest nieogrodzona, posiadająca dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem drogi transportu rolnego oznaczonej działką nr 316. Działka wg ewidencji  gruntów i budynków nieruchomość  stanowi pastwiska (PsIII) o pow. 0.2146 ha oraz tereny mieszkaniowe (B) o pow. 0.0175 ha.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

     Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej  w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane na rysunku oznaczone symbolem RMu, oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowo -  usługowej o niskiej intensywności, na rysunku oznaczone symbolem MNUp.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 63 000,- zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm./

5.Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6.Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 26.11.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach

internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl na okres 21 dni,

 

 

Wersja XML