Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 141.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.


 

ZARZĄDZENIE  Nr  141.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie warunków pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż działki położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2021r., poz. 1372), art.13 ust.1, art.25 ust.1      i 2, art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 i art.67 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.:Dz. U. z  2020r., poz. 1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwałę nr XXXII/368/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie określenie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu, zarządzenie nr 97.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie warunków ustanawiania służebności drogowych i przesyłu, uchwałę  nr XXXIII/389/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 lipca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 1883/3 k.m.5 o powierzchni 0.1360 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2.. Wyrażam zgodę  na zapewnienie dostępu nieruchomości opisanej w ust.1 do drogi publicznej poprzez ustanowienie na działkach nr  1878/3 i 1878/4  położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej KW nr OP1G/00023427/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach na własność Gminy Kietrz, odpłatnej nieoznaczonej w czasie służebności gruntowej  polegającej  na prawie przejazdu i przechodu przez te działki, pasem szerokości 5 m, biegnącym szlakiem  prostopadłym do ulicy  Traugutta, wkreślonym  na mapie ewidencyjnej  stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika  działki nr 1883/3.   

3.  Ustalam cenę wywoławczą netto nieruchomości opisanej w ust.1, na kwotę 64 000,- (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące 00/100, natomiast wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej określone zostało na kwotę 1 845,- w tym podatek VAT 345,-zł. Cena nieruchomości powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.)

4.  Ustalam wadium w wysokości 6 400,-zł .

5.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Kietrzu www.bip.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.   

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 141.A.2021

                                                                                                 Burmistrza Kietrza z dnia 14.10.2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość oznaczona działką nr 1883/3 k.m.5 o pow. 0.1360 ha; opisana w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz. Dostęp do drogi publicznej ul. Traugutta przewidziany jest poprzez ustanowienie odpłatnej, nieoznaczonej w czasie służebności gruntowej na działkach nr 1878/3 i 1878/4 zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00023427/3 na własność gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej. Działka stanowi, drugą linie zabudowy. Od strony wschodniej i zachodniej ogrodzona siatką. Teren porośnięty kilkoma drzewami i krzewami, w części przyległej do brzegu rzeki Młynówki jest nieużytkowany, objęty strefą zalewową.  Dostęp nieruchomości do drogi publicznej zapewniony zostanie poprzez ustanowienie na działkach nr 1878/3 i 1878/4 położonych w Kietrzu, zapisanych w księdze wieczystej KW nr OP1G/00023427/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach na własność Gminy Kietrz, odpłatnej nieoznaczonej w czasie służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika działki stanowiącej przedmiot sprzedaży. W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na  terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej o niskiej intensywności (projektowane) na rysunku planu oznaczona symbolem 61 MNUu, terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) na rysunku planu oznaczona symbolem 24 MNUu, granicy zasięgu obszarów  i obszary szczególnego  zagrożenia powodzią P=0,2% i P=1%, strefie ochrony konserwatorskiej „A” i „B”. Fragment działki objęty rejestrem zabytków. Budowa na obszarze zagrażającym powodzią może być realizowana z uwzględnieniem zapisów ustawy z 20 lipca 2017r. prawo wodne tj.: Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn.zm.)   

4. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 64 000,00 zł, powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%. 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego.

6. Pierwszeństwo nabycia: 

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) upływa z dniem 26.11.2021 r.  

Szczegółowych informacji udziela Ref. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, 

email:                                                                                                                                                                                                                                     

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach

internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl na okres 21 dni,

DOCX1) załącznik mapowy -służebność gruntowa na działkach 1878_3 i 1878_4 Kietrz Traugutta.docx
JPEGKietrz ul. Traugutta działka nr 1883_3.jpeg

 

Wersja XML