Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXVII/416/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa pod firmą: P.K.”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei - Wojska Polskiego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art.13 ust.1 art.37 ust.2 pkt.7 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.) uchwały nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza.

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Kietrz do przedsiębiorstwa pod firmą: P.K.”Hydrokan” Sp. z o. o. w Kietrzu zwaną dalej „Spółką”, wkładu niepieniężnego obejmującego nieruchomość położoną w Kietrzu przy ul. Okrzei -Wojska Polskiego, oznaczoną ewidencyjnie działkami nr 1953/1 k.m.17 o pow. 0.3375 ha i 1953/2 k.m.17 o pow. 0.0936 ha, łącznie powierzchnia 0.4311 ha, obręb 0013 Kietrz, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1G/00041050/1, w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem, które powiększą zasób mieszkaniowy Gminy Kietrz. § 2. Objęcie nowych udziałów w Spółce nastąpi wg. wartości nominalnej, w zamian za wkład niepieniężny, wymieniony w §1, którego cena zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXXVII/416/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30-09-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa pod firmą: P.K.”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa własności nieruchom.pdf

Wersja XML