Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 133.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 133.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia części działki gruntu nr 197 położonej w Dzierżysławiu w celu wykonanie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ),  art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm. ), zarządzenia Nr 132.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z części działki nr 197, położonej w Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w ha

Położenie

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań                i zagospoda. przestrz   gm. Kietrz   

Cel dzierżawy

Okres

 dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego  za 1m²

 

dz. nr 197

KW nr OP1G/00021174/0

 

0,3000

 

Dzierżysław

 

 

 

Działka wg. ewidencji gruntów stanowi grunty pod rowami  „w” .

 

 

Ws. - tereny wód powierzchniowych;  R – tereny rolnicze;      GUW – granice strefy ochrony ujęć wody.

 

Wydzierżawienie gruntu (rowu) o pow.  0,12 ha  w celu dokonania prac konserwacyjnych i modernizacyjnych na długości działki rolnej nr 130.

 

3 lata

0,0313 zł/m² brutto            

2. Dzierżawca poza czynszem dzierżawy, będzie ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa;

4. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr  Aneta Kopeczek

 

 

Wersja XML