Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 125.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 10 września 2021 r.

Zarządzenie Nr 125.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III publicznym przetargu nieograniczonym lokalu  mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu, przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiącego własność Gminy Kietrz oraz ustalenie ceny wywoławczej do III przetargu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i ust. 2, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.1 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.  z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXVIII/331/2020 Rady Miejskiej  w Kietrzu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu, przy ul. Głubczyckiej 17-19, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

Burmistrz Kietrza zarządza:

§1. 1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze III publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2, klatka 17, o powierzchni użytkowej 27,00 m2, składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i kotłowni, znajdującego się na II kondygnacji (I piętrze) budynku mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze nr 13,  o  powierzchni 15,00 m2, położone poza obrębem budynku. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 386/10000 części, w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym zaznaczono na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku oraz na wyrysie     z operatu ewidencyjnego.

2. Przeznaczam do sprzedaży udział wynoszący 386/10000 części we własności działek gruntu nr 1745  i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha, której częścią składową jest budynek mieszkalny, o którym mowa   w ust.1

3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00040962/0 na własność Gminy Kietrz w odniesieniu do niewyodrębnionych lokali.

4. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanej § 1. ust.1 i 2, na kwotę 16 500,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy pięćset zł 00/100.) z czego 12,5% stanowi wartość ułamkowa części gruntu, związana ze zbywanym lokalem.

5.  Ustalam wadium w wysokości 2 000,00 zł .

6.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 4.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu -MENU PRZEDMIOTOWE ”Nieruchomości-Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§ 3. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem nr 28.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

Wersja XML