Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 121.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r.

ZARZĄDZENIE  Nr  121.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia  8 września 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1883/4,położonej w Kietrzu przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.2 pkt.6 i art.67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę nr XXXIII/390/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowaną nieruchomość położoną w Kietrzu przy ul. Traugutta, oznaczoną ewidencyjnie działką gruntu nr 1883/4 k.m.5, obręb Kietrz o powierzchni 0,0070 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę nieruchomości opisanej w § 1. ust.1, na kwotę  4 400,-zł, (słownie złotych: cztery tysiące czterysta 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z póź.zm.).

3. Dopuszczam rozłożenie ceny na raty.

§ 2.1. Celem sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem, jest poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1883/1 obręb Kietrz. 

2. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole rokowań, spisanym w wykonaniu niniejszego zarządzenia.   

§ 3.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  121.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 08.09.2021r.

     

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej następująca nieruchomość:

 

      1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

     powierzchnia nieruchomości : 

 Niezabudowana działka nr 1883/4 k.m.5, o powierzchni 0,0070 ha;  wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

      2. Opis nieruchomości:

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni  0,0070 ha położona w Kietrzu przy ul. Traugutta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka ma dostęp do drogi publicznej- ulicy Traugutta, kształt zbliżony do trójkąta. Nieruchomość jest nieogrodzona, obecnie użytkowana jako fragment drogi dojazdowej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

    3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczonych symbolem 61 MNUu, układ urbanistyczny „Stare Miasto XIII w.” wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją  nr 119/57 z 12 września 1957r. , strefa ochrony konserwatorskiej „A”

4. Cena wywoławcza nieruchomości:  4 400,-zł,                                                                                              

powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

     5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż  w trybie bezprzetargowym w myśl reguły art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990 z późn.zm.).

     6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) upływa z dniem 22.10.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: nieruchomości@kietrz.pl

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach

internetowych urzędu www.bip/kietrz.pl na okres 21 dni,

Wersja XML