Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 120.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021r

ZARZĄDZENIE Nr 120.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 8 września 2021r.

 

w sprawie pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 163/1 położonej w  Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) art.25 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz.1990  z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXXIII/387/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Ściborzycach Wielkich, ewidencyjnie oznaczonej nr 163/1 k.m.2 o powierzchni 0.9023 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 37 000,-, (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy 00/100). Cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.                         

3.  Ustalam wadium w wysokości 4 000,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Kietrzu www.bip.kietrz.pl i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr  120.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 08.09.2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990.z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

     1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

     powierzchnia nieruchomości : 

Działka nr 163/1 k.m.2, obręb Ściborzyce Wielkie o powierzchni 0.9023 ha, położona w Ściborzycach Wielkich; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00021167/8 Sądu  Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo oraz granicy czeskiej. Teren niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami. Działka ma nieregularny kształt oraz średnią możliwość zagospodarowania. Komunikacja z droga publiczną działką nr 153 odbywa się za pośrednictwem drogi transportu rolnego.

Wg ewidencji gruntów i budynków działka stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RIVb).

     3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

     Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem stanowi teren lasów, na rysunku mapy oznaczony symbolem ZL, teren rolniczy na rysunku mapy oznaczony symbolem R oraz teren zabudowy  usługowej projektowany  na rysunku planu oznaczony symbolem Up.

 Aktualnie działka obciążona jest dzierżawą.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000,- zł. Cena zwolniona jest z podatku od towarów   i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm./

     5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

     6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 22.10.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,                                                 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach

internetowych urzędu  www.bip.kietrz.pl na okres 21 dni

Wersja XML