Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIV/395/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”

Na podstawie §1 ust. 2, §4 ust.1 i 2 oraz §9 Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza” i wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXXI/357/2021 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz" Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się pośmiertnie wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Kietrz” Ks. Józefowi Gacka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/395/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”.pdf

Wersja XML