Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE Nr 119.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 8 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 119.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 8 września 2021 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu na sprzedaż niezabudowanych działek nr 116/4, 117/5, 117/6, położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) art.25 ust.1 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXXIII/388/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Nasiedlu, oznaczonych ewidencyjnie działkami o  numerach 116/4 k.m.2 o pow. 0.1725 ha i 117/5 k.m.2 o pow. 0.0071 ha, zapisanych na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00021163/0 Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz działki nr 117/6 k.m.2 o pow. 0.2127 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00027950/6 Sądu Rejonowego w Głubczycach, także na własność Gminy Kietrz. Nieruchomości będą przedmiotem jednego przetargu.

2.  Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanych § 1. ust.1, na łączną kwotę 126 000,-, (słownie złotych: sto dwadzieścia sześć tysięcy 00/100). Cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.                        

3.  Ustalam wadium w wysokości 12 600,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www. kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia  o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 119.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 08.09.2021r.

 

 WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990.z późn.zm.)

BURMISTRZ   KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

    1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

      powierzchnia nieruchomości:  Niezabudowane działki stanowią własność Gminy Kietrz:

    2. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone do sprzedaży położone są w Nasiedlu, gminie Kietrz w otoczeniu terenów mieszkaniowych i rolniczych. Działki o numerach 116/4, 117/5, 117/6, sąsiadują ze sobą. Działka nr 117/5 graniczy z działką nr 118/1, na której usytuowany jest obiekt przepompowni wody. Na działce nr 117/6 znajdują się ruiny budynku w złym stanie technicznym, nie przedstawiającym żadnej wartości rynkowej. Komunikacja z drogą publiczną ul. Bohaterów, odbywa się drogą wewnętrzną transportu rolnego oznaczoną działką nr 676. Teren jest nieużytkiem, porośnięty w części drzewami i krzewami. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży. Wg ewidencji gruntów ww. działki oznaczone są symbolem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).

    3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

 Dla nieruchomości nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działki objęte niniejszym zarządzeniem położone są:

 - nr 116/4 na terenach składów, magazynów i usług ukształtowane i projektowane, na których mogą być rozmieszczone urządzenia (instalacje) fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100kW, oznaczonych symbolem GOS, terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług projektowanych, oznaczonych symbolem Pp, terenach rolniczych (upraw polowych, łąk i pastwisk, upraw ogrodniczych), oznaczonych symbolem R, granicy strefy ochronnej GSO oraz drogi KDL,

- nr 117/5 na terenach składów, magazynów i usług ukształtowane i projektowane, na których mogą być rozmieszczone urządzenia (instalacje) fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100kW, oznaczonych symbolem GOS, terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług projektowanych, oznaczonych symbolem Pp, granicy strefy ochronnej GSO oraz drogi KDL,

- nr 117/6 na terenach składów, magazynów i usług ukształtowane i projektowane, na których mogą być rozmieszczone urządzenia (instalacje) fotowoltaiczne, o mocy przekraczającej 100kW, oznaczonych symbolem GOS, terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług projektowanych, oznaczonych symbolem Pp, granicy strefy ochronnej GSO.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 126 000,- zł. Cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego. Działki stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży (przetargu).

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 22.10.2021r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, nieruchomosci@kietrz.pl                                           

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach

internetowych urzędu  www.bip.kietrz.pl na okres 21 dni

Wersja XML