Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 2026, położonej w Kietrz przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 17 sierpnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026  k.m.14 o powierzchni  0,0560 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00019442/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 28 000,00 zł

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 28 280,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt 00/100)

 

Przetarg wygrała firma:

Kulig Zbigniew „Firma Kulig”

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

Kietrz, dn. 24.08.2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 24.08.2021 r. do 1.09.2021 r.

 

 

 

Wersja XML