Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 53, położonej w Ściborzyce Wielkie, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim  w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 16 sierpnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 53 k.m.1 o powierzchni  0,0854 ha, obręb Ściborzyce Wielkie, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021167/8, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 25 000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 25 250,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100)

 

Przetarg wygrała:

Pani Klaudia Woźniak

 

 

Kietrz, dn. 23.08.2021 r.

 

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 23.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

 

 

 

Wersja XML