Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIII/388/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art.25 ust. 2 w zw. z art.23 ust.1 pkt 7 oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815.)

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Nasiedlu, składających się z działek, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
1 116/4 k.m.4 o pow. 0.1725 ha,
2 117/5 k.m.4 o pow. 0.0071 ha, obie zapisane w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021163/0 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz, oraz
3 117/6 k.m.4 o pow. 0.2127 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00027950/6 Sądu Rejonowego w Głubczycach, także na własność Gminy Kietrz. Ww. działki są przyległe do siebie, ich łączna pow. wynosi 0,3923 ha i będą przedmiotem jednej sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/388/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz..pdf

Wersja XML