Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościpołożonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn.zm.)

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich składającej się z kompleksu trzech działek tj.: działki nr 349 k.m.3 o pow. 0,0805 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 147,00 m 2 , oznaczonym adresowo Ściborzyce Wielkie nr 78 , a także działkami niezbudowanymi o nr 352 k.m.3 o pow. 0,0348 ha i nr 353 k.m.3 o pow. 0,0379 ha , o łącznej powierzchni 0,1532 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021556/2 na własność Gminy Kietrz. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/386/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomościpołożonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz..pdf

Wersja XML