Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 97.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 19 lipca 2021 r

ZARZĄDZENIE NR 97.A.2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie  warunków ustanawiania służebności drogowych  i przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) w związku z art, 145 i 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.) oraz  uchwały nr XXXII/368/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad  obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu.

 

zarządzam, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. służebności drogowej, należy przez to rozumieć prawo przechodu oraz przejazdu w oznaczonym zakresie oraz prawa urządzenia drogi na nieruchomości obciążonej, na rzecz właściciela nieruchomości władnącej, która nie posiada dostępu do drogi publicznej,
 2. służebności przesyłu, należy przez to rozumieć prawo polegające na korzystaniu w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia znajdującego się na tej nieruchomości lub zgodnie z przeznaczeniem urządzenia mającego być wybudowanym na nieruchomości,
 3. urządzeniu, należy przez to rozumieć urządzenie służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, niezbędne do korzystania z tych urządzeń,
 4. przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć właściciela urządzeń,
 5. nieruchomości, należy przez to rozumieć nieruchomość w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, stanowiącą własność Gminy Kietrz lub pozostającą w jej posiadaniu,
 6. nieruchomości obciążonej, należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kietrz lub pozostającą w jej posiadaniu, na której ustanowiono służebność,
 7. nieruchomości władnącej, należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność osoby na rzecz której służebność została ustanowiona.

Rozdział 2.

Warunki ustanawiania służebności drogowych.

§2. 1. Burmistrz Kietrza obciąży nieruchomość służebnością drogową na rzecz właściciela nieruchomości, która w myśl art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków.

2. Obciążenie służebnością drogową musi nastąpić z uwzględnieniem: potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów Gminy Kietrz, przez które droga ma prowadzić.

3. Ustanowienie służebności drogowej nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej oraz nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w przypadku jego braku nie może być sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Kietrz.

4. Służebność drogowa może być ustanowiona, jeżeli jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy Kietrz.

5. Obciążenie nieruchomości służebnością drogową następuje za wynagrodzeniem,płatnym jednorazowo na rzecz Gminy Kietrz. Wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością drogową określa Burmistrz Kietrza, na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

6. Ustanowienie służebności drogowej, następować będzie na podstawie umowy w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg, zakres korzystania z nieruchomości obciążonej przez właściciela, czas na jaki zostaje ustanowiona oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu jej ustanowienia.

7. Właściciel nieruchomości władnącej ponosi koszty ustanowienia służebności drogowej, w szczególności koszty sądowe i notarialne.

8. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia za ustanowioną służebność następuje w terminie trzech dni przed wyznaczoną datą ustanowienia służebności.

9. Indywidualne warunki ustanowienia służebności będące podstawą notarialnego obciążenia nieruchomości Gminy Kietrz zawarte zostaną w protokóle uzgodnień spisanym pomiędzy Gminą Kietrz a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości władnącej.

 

Rozdział 3.

Warunki ustanawiania służebności przesyłu

§3.1. Burmistrz Kietrza obciąży nieruchomości gminne służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

2. Ustanowienie służebności przesyłu nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej oraz nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w przypadku jego braku nie może być sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Kietrz.

3. Służebność przesyłu może być, ustanowiona, jeżeli jest to niezbędne oraz gospodarczo,społecznie,ekonomicznie uzasadnione i gdy nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy Kietrz.

4. Obciążanie nieruchomości służebnością przesyłu następuje za wynagrodzeniem,płatnym jednorazowo na rzecz Gminy Kietrz.

5. Wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu określa Burmistrz Kietrza, na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

6. Ustanowienie służebności przesyłu następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo określać będzie przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej przez przedsiębiorcę, okres ustanowienia oraz wysokość wynagrodzenia.

7. Przedsiębiorca ponosi koszty ustanowienia służebności przesyłu, w szczególności koszty sądowe  i notarialne.

8. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia za ustanowioną służebność następuje w terminie trzech dni przed wyznaczoną datą ustanowienia służebności.

9. Indywidualne warunki ustanowienia służebności będące podstawą notarialnego obciążenia. nieruchomości Gminy Kietrz służebnością przesyłu, zawarte zostaną w protoköle uzgodnień spisanym pomiędzy Gminą Kietrz a przedsiębiorcą.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

BURMISTRZ

 

/-/ mgr Dorota Przysiężna- Bator

 

 

 

 

Wersja XML