Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 899, położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim  w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 2 lipca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899 k.m.10 o powierzchni  0,0359 ha, obręb 0013 Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021162/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 3500,00 zł

 

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 3605,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące sześćset pięć 00/100)

 

Przetarg wygrali:

Marcin i Bożena małż.  Idzi

 

 

/-/ Z up. Burmistrza

Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

 

Kietrz, dn. 02.07.2021 r.

 

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 02.07.2021 r. do 09.07.2021 r.

 

 

 

Wersja XML