Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 678/1, położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 29 czerwca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1 k.m.19 o powierzchni  0,0916 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021162/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 35 500,00 zł

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 55 300,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta 00/100)

 

Przetarg wygrały następujące osoby:

 

/-/ Z up. Burmistrza Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Kietrz, dn. 29.06.2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 29.06.2021 r. do 06.07.2021 r.

 

 

Wersja XML