Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXII/372/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust .2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz . U . z 2020 r. poz . 713 z póżn. zm) oraz art. 7 ust . 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz . U . z 2019 poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XXXII/372/2021Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
§ 1. Określa się wzór wniosku przyznanie o dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXII/372/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17-06-2021 w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXXII/372/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXXII/372/2021.docx

Wersja XML