Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego (za szkołą podstawową) położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Burmistrz Kietrza

ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę pomieszczeń gospodarczych w budynku, położonym przy ul. Głowackiego (za szkołą podstawową)

położonej  w  Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

              

 

 

lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w MPZP miasta Kietrz

Sposób zagospodarowania

---------------------------------------

 Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Wartość wywoławcza czynszu miesięcznego

netto

 

Wysokość wadium

---------------------

Termin wpłaty

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1.  

 

Działka nr  2451/4

o pow. 1354 m2

KW nr OP1G/

00038091/6 

 

zabudowana  murowanym budynkiem gospodarczym

 

 

KIETRZ

ul. Głowackiego

 

Przedmiotem przetargu będą odrębne pomieszczenia gospodarcze oznaczone umownie numerami 1 i 2 oraz 3 i 8 , położone przy ul. Głowackiego / za szkołą podstawową / :

 

1) pomieszczenie nr 1 i 2          o łącznej pow. 22,30 m2 ,

2) pomieszczenie nr 3 o pow. 15,50 m2 ,

3) pomieszczenie nr 8 o pow. 15,50 m2.

 

 

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017 r.) nieruchomość przeznaczona jest pod usługi sportu i rekreacji (11US)              z dopuszczeniem zabudowy towarzyszącej w formie budynków gospodarczych pomocniczych i garaży.

 

 

Czas

nieokreślony

 

1) pomieszczenie nr 1 i 2 - 55,75 zł                          

 

2) pomieszczenie nr  3 i 8  -  po 38,75  zł.

 

 

40,00 - zł.

 

 

do 26 czerwca 2021 roku.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz.10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej nr 25, poziom III,
  2. Przetarg dotyczyć będzie każdego z trzech pomieszczeń odrębnie, wg kolejności wskazanej w tabeli. 3.  Wysokość miesięcznej stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego :

 Stawka  wywoławcza czynszu dzierżawnego określona w tabeli jest kwotą netto. Do wylicytowanego  w wyniku przetargu czynszu  doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki 23%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od roku 2023, ze względu na zły stan techniczny przedmiotu dzierżawy, wymagający remontu do którego zobowiązany zostanie dzierżawca.

4. Wadium:

4.1.Wadium w wysokości  40,00,- zł. w terminie określonym w tabeli, odrębnie na każde z pomieszczeń należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej do dnia, który wskazano w tabeli.

4.2.Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer pomieszczenia oraz kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę tego pomieszczenia.

4.3.Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną wyłonieni jako dzierżawcy nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu,  w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

 

5. Uczestnictwo w przetargu:

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

5.2.Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnej dzierżawy nieruchomości, oraz na składania wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

5.3.W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku dzierżawy nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że czynsz dzierżawny opłacany będzie z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku dzierżawy nieruchomości na cele związane         z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg     z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

 

6. Zagospodarowanie nieruchomości:

         Celem dzierżawy nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jest jej zagospodarowanie jako miejsce do przechowywania samochodów.

         Dzierżawcy zobowiązani są do bieżącego utrzymania własnym kosztem i staraniem działki na której znajduje się budynek, poprzez 

        systematyczne wykaszanie chwastów i zbieranie odpadów.

 

7. Dodatkowe informacje o przetargu.

7.1.Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu   wywoławczego. Minimalne postąpienie wynosi 10,- zł.

7.2. Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji polegającej na tym, że uczestnicy przetargu ustnie zgłaszają kolejne postąpienia stawki czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej wysokości czynszu nie ma dalszych postąpień. Wówczas przetarg zostaje zamknięty i ogłoszony zostaje jego wynik.

7.3. Umowy dzierżawy zawarte zostaną w terminie do 14 dni od daty zamknięcia przetargu. Podstawą zawarcia umów dzierżawy będzie podpisany protokół  z przetargu.

7.4. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca  nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, pomimo pisemnego powiadomienia, wydzierżawiający odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi,

7.5.Burmistrz Kietrza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

7.6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl w zakładce „Nieruchomości - Przetargi” i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl .

 

8. Informacje dotyczące dzierżawionej nieruchomości:

8.1. Budynek murowany, jednokondygnacyjny o pow. 115,30 m2, pokryty stropodachem i papą asfaltową. Drzwi, okna i bramy wjazdowe drewniane, wymagające wymiany, brak instalacji technicznych. Budynek podzielony jest na osiem pomieszczeń gospodarczych z niezależnymi wejściami lub wjazdami, przy czym cztery z nich zostało już wydzierżawione. Pozostałe pomieszczenia będą odrębnie przedmiotem przetargu.  Ze względu na zły stan techniczny przedmiotu dzierżawy, wymagający remontu  wyłoniony w przetargu dzierżawca zobowiąże się do jego wykonania  w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Prace remontowe polegać będą w szczególności na kompleksowej naprawie pokrycia dachowego i podłóg, naprawie bądź wymontowaniu instalacji elektrycznej, zabezpieczeniu elewacji, wymianie bram wjazdowych, uprzątnięciu terenu wokół obiektu i wywiezieniu śmieci. W przypadku niewykonania określonych prac remontowych dzierżawca, zobowiązany zostanie do zapłaty czynszu w wymaganej wysokości począwszy od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 roku. Z tą też datą zostanie rozwiązana umowa dzierżawy.

 

            8.2. Nieruchomość  opisana w pkt 8.1, wolna od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

związku z przetwarzaniem danych osobowych

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016,str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym  a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r., poz.1990 z późn.zm/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /t.j.: Dz.U. z 2014 poz.1490 z późn.zm./

 

PDFZałącznik graficzny do Ogłoszenia o przetargu.pdf
 

Wersja XML