Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023

Brak opisu obrazka

 

Urząd Miejski w Kietrzu informuje, że dnia 2 czerwca 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023 z udziałem środków NFOŚiGW w Warszawie, udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu. Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.  

Dofinansowaniu podlegać będą: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz. Środki przeznaczone na dofinansowane pochodzić będą z:

 

Wnioski należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu w terminie do dnia 16 czerwca 2021 r. (włącznie).  

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

             

Poniżej podajemy wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania:

 1. wniosek złożony do gminy (do dnia 16.06.2021 r.),
 2. załączniki do wniosku:
 1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku albo budowli lub lokali,
 2. w przypadku współwłasności (w tym współwłasności małżeńskiej) wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli,
 3. potwierdzenie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, że dany obiekt budowlany został zinwentaryzowany w Urzędzie Miejskim w Kietrzu (osoby fizyczne) lub kserokopia informacji o wyrobach zawierających azbest, złożona do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (pozostałe podmioty),
 4. kopia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzona wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)- oryginał do wglądu,
 5. kopia zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Głubczycach robót budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, przebudowę, remont lub wykonanie innych robót budowlanych, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest– zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane- oryginał do wglądu,
 6. dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych lub oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia,
 7. w przypadku przedsiębiorców, należy złożyć dodatkowo:

 

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, nr tel.  77/485 43 56, wew. 22 lub 34.

 

PDF1. Wniosek o udzielenie dotacji.pdf
PDF2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku albo budowli lub lokali.pdf
PDF3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf
DOC4 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
DOC5. Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc

 


 

Wersja XML