Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

Główne zadania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji:

- zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz naliczenie kar za nielegalna wycinkę,
- dotacje na: usuwanie wyrobów zawierających azbest, wymianę  źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych i  pomp ciepła, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
- sprawy związane z odpadami komunalnymi:

- sprawy związane ze spółką wodną,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć,
- oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa na terenie gminy,
- poświadczenie lat pracy w gospodarstwie rolnym,
- szacowanie szkód w rolnictwie, związanymi z klęskami żywiołowymi,
- wpis do rejestru działalności regulowanej,
- sprawy związane z melioracjami,
- pielęgnacja gminnych terenów zieleni w zakresie wycinki i podcinki drzew i krzewów oraz sprzedaż pozyskanego drewna,

- realizacja Funduszu Sołeckiego,
- realizacja  Programu Odnowy Wsi,
- organizowanie i współorganizowanie szkoleń dla rolników,
- prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody – rezerwaty i pomniki przyrody,
- prowadzenie spraw związanych z organizacją dożynek.


Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w referacie zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

 

Kontakt:

 

Ireneusz Kaczmar – Kierownik


tel. 77 485 43 56 wew. 34
nr pokoju: 24


Beata Młynarska – Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa


tel. 77 485 43 56 wew. 22
nr pokoju: 23


Marta Tołpa – Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystościami  płynnymi


tel. 77 485 43 56 wew. 22
nr pokoju: 23

 

Sylwia Zaręba – referent ds. funduszy sołeckich i odnowy wsi


tel. 77 485 43 56 wew. 22
nr pokoju: 23

Wersja XML